Vysoutěžte si slevu na další nákup

Statut a pravidla soutěže

„Vysoutěžte si slevu na další botky”

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vysoutěžte si slevu na další botky” (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

 

  • Pořadatelem soutěže v České republice je Kitty Prague, se sídlem Bělohorská 1687/120, Praha 6, IČ: 07720335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306279 (dále jen „pořadatel“).

 

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele.

 

 

Pravidla obecná:

 

2) Soutěž probíhá v době od 16. 11. 2020 od 00:00 do 16. 11. 2021 do 18:00 na území České republiky.

 

3) Soutěže se může zúčastnit jen ten český rezident, fyzická osoba s trvalým bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“), která se zapojí do soutěže tím, že vyfotí zakoupené boty v obchodě Kotě v botě, následně fotku vloží na Instagram a fotku označí #kotevboteboty

 

4) Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.

 

5) Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

 

6) Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

 

7) Pořadatel má právo kdykoliv vyřadit ze soutěže fotografie s neetickým obsahem (pornografie, násilí, vulgarita, rasová nesnášenlivost atd.), porušující práva třetích osob (zachycení třetích osob bez jejich výslovného písemného souhlasu, použití ochranných známek třetích osob, porušení autorských práv třetích osob, atd.) nebo které mohou být v rozporu s právními předpisy nebo mohou ohrožovat dobré jméno pořadatele nebo objednatele soutěže; soutěžící, který doručí takovou fotografii, bude ze soutěže vyřazen. O vyřazení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

 

8) Sdílením fotografie a jeho registrací do soutěže dává soutěžící pořadateli soutěže zejména souhlas ke zveřejnění fotografie s uvedením svého jména, příjmení a města, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v pravidlech, a dále souhlas k pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukověobrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží a propagací výrobků pořadatele soutěže.

 

Mechanika soutěže:

1) Vyfoťte a sdílejte fotografii s našimi botičkami. Sdílejte na Instagramu s hastagem #kotevboteboty

 

  • Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje soutěžící, který odkliknul jako další v pořadí. Následující pořadí nebude v této souvislosti upravováno.

Výhrou je:

1) slevový kupon na další nákup ze všech označených fotografií výběrem formou losu. Los bude proveden každý měsíc a neprodleně poté bude zveřejněn výherce soutěže na Instagramu kotevboteboty

2) Výhra musí být uplatněna v obchodě Kotě v botě, Bělohorská 256/47, Praha 6. Výhra, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude v termínu vybrána, propadá ve prospěch pořadatele.

3) Autorská práva

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím soutěžního obrázku objednatelem a/nebo pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy obrázku přicházejí dle § 12 a násl. autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb.) v úvahu, zejména pak má právo rozmnožování obrázku, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny obrázku, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny obrázku, právo na sdělování obrázku veřejnosti (v tištěné, elektronické nebo jiné podobě), a to bez omezení množství, území a času, v souvislosti se soutěží pořadatele soutěže.

Poskytnutím obrázku do soutěže soutěžící potvrzuje, že tento je jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím obrázku do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím obrázku do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje dále svůj souhlas, s tím že - pořadatel je oprávněn obrázek použít jak sám, tak prostřednictvím osoby, která jedná na základě jeho příkazu nebo pokynu. - pořadatel je oprávněn podle své úvahy právo na užití obrázku využít nebo nevyužít, a to jak zcela, tak zčásti. Soutěžící proto uznává, že nevyužitím nebo nedostatečným využitím nemůže dojít k značně nepříznivému ovlivnění jeho zájmu jakožto autora. - pořadatel je oprávněn obrázek upravit, použít ho v celku nebo jen části, samostatně nebo ve spojení s dalšími obrázky, fotografiemi, videozáznamem, texty nebo jinými prvky.

Všeobecná ustanovení:

9) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

10) Soutěžící registrací do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, přijmení, adresa společnosti Kitty Prague, se sídlem Bělohorská 1687/120, Praha 6, IČ: 07720335, jako správci, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Zpracovatelem je pořadatel případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail: info@kotevbote.cz. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.

 

11) Výhru nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na jakoukoliv adresu.

 

12) Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

 

13) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

 

V Praze dne: 16.11.2020